آرشیو مطالب : ربات

پرواز ربات امدادرسان در محیط بسته

پرواز ربات امدادرسان در محیط بسته
توسط محققان كشور انجام شد؛

توانبخشی كودكان مبتلا به اتیسم با سامانه های هوشمند

توانبخشی كودكان مبتلا به اتیسم با سامانه های هوشمند

زنبورهای رباتیك به مریخ می روند

زنبورهای رباتیك به مریخ می روند

حل مكعب روبیك در كمتر از نصف ثانیه

حل مكعب روبیك در كمتر از نصف ثانیه

ربات مولكولی اجتماعی ساخته شد

ربات مولكولی اجتماعی ساخته شد
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum