آرشیو مطالب : ربات

محققان ژاپنی كشف كردند؛

احتمال وجود دریای زیرزمینی در پلوتو

احتمال وجود دریای زیرزمینی در پلوتو

نواختن پیانو توسط دست رباتیك

نواختن پیانو توسط دست رباتیك

استفاده از خاك مریخ بعنوان سوخت موشك

استفاده از خاك مریخ بعنوان سوخت موشك

پیشرفته ترین ربات كشاورز جهان ساخته شد

پیشرفته ترین ربات كشاورز جهان ساخته شد

تاثیر سوربات پتاسیم بر تسریع بیماری دیابت

تاثیر سوربات پتاسیم بر تسریع بیماری دیابت

پنج روش مفید برای ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی

پنج روش مفید برای ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی

پرواز ربات امدادرسان در محیط بسته

پرواز ربات امدادرسان در محیط بسته
توسط محققان كشور انجام شد؛

توانبخشی كودكان مبتلا به اتیسم با سامانه های هوشمند

توانبخشی كودكان مبتلا به اتیسم با سامانه های هوشمند

زنبورهای رباتیك به مریخ می روند

زنبورهای رباتیك به مریخ می روند

حل مكعب روبیك در كمتر از نصف ثانیه

حل مكعب روبیك در كمتر از نصف ثانیه

ربات مولكولی اجتماعی ساخته شد

ربات مولكولی اجتماعی ساخته شد
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum