آرشیو مطالب : رباتیك

محققان ژاپنی كشف كردند؛

احتمال وجود دریای زیرزمینی در پلوتو

احتمال وجود دریای زیرزمینی در پلوتو

نواختن پیانو توسط دست رباتیك

نواختن پیانو توسط دست رباتیك

پیشرفته ترین ربات كشاورز جهان ساخته شد

پیشرفته ترین ربات كشاورز جهان ساخته شد
توسط محققان كشور انجام شد؛

توانبخشی كودكان مبتلا به اتیسم با سامانه های هوشمند

توانبخشی كودكان مبتلا به اتیسم با سامانه های هوشمند

زنبورهای رباتیك به مریخ می روند

زنبورهای رباتیك به مریخ می روند

ربات مولكولی اجتماعی ساخته شد

ربات مولكولی اجتماعی ساخته شد
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum