آرشیو مطالب : هوشمند

تاجر بعنوان آزمونه شهر هوشمند منطقه آزاد ماكو انتخاب گردید

تاجر بعنوان آزمونه شهر هوشمند منطقه آزاد ماكو انتخاب گردید
معصومه ابتكار:

دولت از فعالیت شركتهای دانش بنیان حمایت می كند

دولت از فعالیت شركتهای دانش بنیان حمایت می كند

بندربوشهر هوشمند سازی می گردد

بندربوشهر هوشمند سازی می گردد

هنرآموز بیستونی سیستم آبیاری هوشمند طراحی كرد

هنرآموز بیستونی سیستم آبیاری هوشمند طراحی كرد
با همكاری سه دانشگاه برتر؛

طرح كلان ملی شبكه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه انجام شد

طرح كلان ملی شبكه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه انجام شد

اینترنت اشیا ابزاری برای حفاظت آثار تاریخی

اینترنت اشیا ابزاری برای حفاظت آثار تاریخی
رئیس هواشناسی كشاورزی:

پنجهزار ایستگاه در كشور میزان گرمایش را رصد می كنند

پنجهزار ایستگاه در كشور میزان گرمایش را رصد می كنند

گوشی هوشمند جهت تشخیص باكتری

گوشی هوشمند جهت تشخیص باكتری
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum