تقویم نجومی ماه منتشر شد؛

آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است

آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است

به گزارش انجمن پارسیان در تقویم نجومی بهمن ماه می توان دیرهنگام ترین ظهر شرعی، رصد صورت فلكی سرطان و بهترین زمان رصد زمین تاب ماه را رصد كرد.به گزارش انجمن پارسیان به نقل از مهر، كشور ما ایران از نظر نجوم شرایط خوبی دارد ازاین رو می توان خیلی از رویدادهای نجومی را به راحتی رصد كرد.
در همین راستا در صدد برآمدیم تا رویدادهای نجومی بهمن ماه سال جاری را مرور نماییم.
جمعه ۴ بهمن
در این روز مقارنه ماه و پلوتو در ۰۲: ۱۷ رخ می دهد؛ در این رویداد حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و پلوتو در ۰۲: ۱۸ برابر با ۱ درجه است. همینطور حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و زحل در ۰۳: ۵۴. برابر با ۱.۹ درجه است.
در این تاریخ همینطور مقارنه ماه و زحل در ۰۳: ۵۷ رخ می دهد.
شنبه ۵ بهمن
در روز شنبه ماه نو در ساعت ۰۱: ۱۳ رخ می دهد. در این زمان ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد. در پنجم بهمن ماه، صورت فلكی سرطان در مقابله و ۱۹: ۴۵ بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود این رویداد تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
همچنین مقارنه ماه و عطارد در ۲۲: ۴۷ با حداقل جدایی زاویه ای ۱.۵ درجه در ساعت ۲۳: ۱۵ اتفاق می افتد.
یكشنبه ۶ بهمن
حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و دلتا جدی در ۱۶: ۰۴۴ در روز یكشنبه اتفاق می افتد. در این زمان جدایی آنها ۱.۷ درجه است كه البته ماه و دلتا جدی در ۱۸: ۳۴ با جدایی ۲ درجه قابل مشاهده هستند. در این تاریخ مقارنه ماه و دلتا جدی در ۱۳: ۳۷ رخ می دهد.
دوشنبه ۷ بهمن
بعد از غروب خورشید هفتم بهمن ماه، بهترین موقعیت برای مشاهده «زمین تاب ماه» است. در این تاریخ نور خورشید به زمین تابیده و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریك ماه دیده می شود و آنرا كمی روشن و قابل مشاهده می كند كه به آن زمین تاب می گویند.
در این تاریخ مقارنه زهره و نپتون در ۲۲: ۵۴ رخ می دهد كه در ساعت ۲۳: ۳۴ جدایی آنها ۴ دقیقه كمانی است.
سه شنبه ۸ بهمن
مقارنه ماه و زهره در ۰۹: ۱۶ روز سه شنبه رخ می دهد كه حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و زهره در ۱۷: ۴۷ است. در این زمان جدایی آنها ۴.۴ درجه است. در ساعت ۱۸: ۱۷ ماه و زهره با جدایی ۴.۴ درجه قابل مشاهده هستند.
مقارنه ماه و نپتون در ۰۸: ۲۰ هم در همین تاریخ رخ می دهد؛ حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و نپتون در ساعت ۱۵ رخ می دهد كه در این زمان جدایی آنها ۴.۶ درجه است. این دو در ساعت ۱۹: ۰۰ با جدایی ۴.۸ درجه قابل مشاهده هستند.
چهارشنبه ۹ بهمن
مقابله دلتا سرطان در ساعت ۰۸: ۲۰ روز چهارشنبه نهم بهمن ماه رخ می دهد؛ این بهترین زمان مشاهده ستاره «دلتا سرطان» است چونكه در نیمه شب از نصف النهار ناظر می گذرد. قدر این ستاره برابر با ۳.۹ بوده و با چشم غیر مسلح به خوبی قابل مشاهده می باشد.
پنجشنبه ۱۰ بهمن
در این تاریخ، ماه در ساعت ۰۷: ۲۴ در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۵۲۸۷ كیلومتر قرار می گیرد. رخگرد عرضی ماه به مقدار چشم گیر ۶.۸ درجه شمالی می رسد و قطب شمال ماه در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی هم ۱.۶ درجه غربی است.
حداقل جدایی زاویه ای بین عطارد و دلتا جدی در ۱۴: ۵۷. در این زمان جدایی آنها ۱.۲ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. همینطور در این تاریخ مقارنه عطارد و دلتا جدی در ۲۲: ۲۹ اتفاق می افتد.
جمعه ۱۱ بهمن
حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و اورانوس در ۰۸: ۵۸ یازدهم بهمن ماه رخ می دهد؛ در این زمان جدایی آنها ۵ درجه است كه برای ما قابل مشاهده نیستند. اما در ساعت ۲۳: ۴۸ با جدایی ۷.۴ درجه قابل مشاهده هستند.
مقارنه ماه و اورانوس هم در ساعت ۰۶: ۱۹ رخ خواهد داد.
یكشنبه ۱۳ بهمن
تربیع اول ماه در ۰۵: ۱۲ روز ۱۳ بهمن ماه رخ می دهد؛ در این تاریخ رخگرد ماه در ۲۱: ۰۴ به مقدار چشم گیر ۷.۶ درجه می رسد (۵.۸ درجه غربی و ۵ درجه شمالی).
دوشنبه ۱۴ بهمن
مقارنه ماه و خوشه پروین در ۱۰: ۲۹ در این تاریخ رخ می دهد. همینطور در ۱۴ بهمن ماه سیارك «وستا» در این روزها در بهترین حالت رصد عصرگاهی قرار دارد. قدر آن ۷.۶ است كه بوسیله دوربین های دوچشمی یا تلسكوپهای كوچك می توان آنرا مشاهده كرد.
سه شنبه ۱۵ بهمن
حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و دبران در ۰۹: ۰۹ در این تاریخ رخ می دهد. در این زمان جدایی آنها ۲.۲ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی پیش از این در ۰۲: ۲۹ با جدایی ۵.۱ درجه قابل مشاهده هستند.
مقارنه ماه و دبران در ۰۹: ۴۶ اتفاق می افتد.
همچنین در این تاریخ آخر فعالیت بارش شهابی اسد اصغری است.
چهارشنبه ۱۶ بهمن
در این تاریخ رخگرد طولی ماه به مقدار چشم گیر ۷ درجه غربی می رسد و دهانه گریمالدی كاملاً قابل مشاهده می شود. رخگرد عرضی هم ۱.۸ درجه شمالی است.
پنجشنبه ۱۷ بهمن
حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و مو جوزا در ساعت ۰۸: ۱۸ اتفاق می افتد. در این زمان جدایی آنها ۰.۲ درجه است. ساعاتی پیش از این در ۰۴: ۲۹ با جدایی ۲.۷ درجه قابل مشاهده هستند.
همچنین در این تاریخ ماه در ساعت ۱۲: ۱۶ در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
میل ماه در ساعت ۱۹: ۳۹ برابر با ۲۳.۳ درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.
جمعه ۱۸ بهمن
مقارنه ماه و بتا جوزا (پولوكس) در ۱۵: ۱۵ در ۱۸ بهمن ماه رخ میدهد.
شنبه ۱۹ بهمن
مقارنه ماه و خوشه كندوی عسل در ۱۳: ۱۵ نوزدهم بهمن ماه رخ میدهد؛ حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و خوشه كندوی عسل در ۱۳: ۱۶ است. در این زمان جدایی آنها ۰.۵ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی پیش از این در ۱۹: ۰۶ با جدایی ۴.۱ درجه قابل مشاهده هستند.
یكشنبه ۲۰ بهمن
ماه بدر در ۱۱: ۰۴ بیستم بهمن ماه رخ می دهد. همینطور در این تاریه دنباله دار ۱۵۵P/Shoemaker در نزدیكترین فاصله از زمین برابر با ۱۶۵.۵۳ میلیون كیلومتر قرار دارد.
دوشنبه ۲۱ بهمن
مقارنه ماه و قلب العقرب در ۰۰: ۲۵ دوشنه ۲۱ بهمن ماه اتفاق می افتد. حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و قلب العقرب در ۰۳: ۵۲. در این زمان جدایی آنها ۳.۱ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
حداكثر كشیدگی عصرگاهی عطارد در ۱۷: ۱۶ در این تاریخ است. همینطور ۲۱ بهمن بهترین زمان برای رصد عطارد بعد از غروب خورشید است. عطارد در ۱۸ درجه ای خورشید و از قدر ۰.۵- است كه به راحتی با چشم غیر مسلح دیده می شود. بهترین زمان برای رصد عطارد ۱۸: ۳۰ است كه ارتفاع آن ۱۱ درجه است.
ماه در ساعت ۲۳: ۵۲ در كمترین فاصله از زمین برابر با ۳۶۰۵۴۲ كیلومتر است.
چهارشنبه ۲۳ بهمن
در این تاریخ معادله زمان (اختلاف زمان بین ساعت آفتابی و ساعت) به مقدار بیشینه ۱۴- دقیقه و ۱۴ ثانیه می رسد. در این روز همینطور دیرهنگام ترین ظهر شرعی در این روز رخ می دهد.
مقارنه مشتری و پی قوس در ۱۰: ۴۹ در این تاریخ رخ می دهد؛ در این تاریخ عطارد در ساعت ۰۸: ۳۵ در كمترین فاصله از خورشید برابر ۴۶ میلیون كیلومتر قرار دارد.
۲۳ بهمن ماه رخگرد عرضی ماه در ۱۴: ۳۰ به مقدار چشم گیر ۶.۶ درجه جنوبی می رسد و قطب جنوب ماه كاملاً در معرض دید قرار می گیرد.
مقارنه ماه و گاما سنبله در ۱۷: ۱۶ در این تاریخ رخ می دهد.
همچنین در این تاریخ حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و گاما سنبله در ۱۸: ۰۸. در این زمان جدایی آنها ۲ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی بعد در ۲۲: ۱۸ با جدایی ۳.۴ درجه قابل مشاهده هستند.
همچنین در این تاریخ سیارك جونو در ساعت ۲۳: ۰۴ در اقامت شرقی قرار می گیرد و حركت رجعی را آغاز می كند. با قدر ۹.۸ توسط چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و با تلسكوپهای كوچك مشاهده پذیر است.
پنجشنبه ۲۴ بهمن
مقارنه ماه و سماك اعزل در ساعت ۱۴: ۰۳ در این تاریخ رخ می دهد.
جمعه ۲۵ بهمن
در این تاریخ رخگرد ماه در ساعت ۲۱: ۰۳ به مقدار چشم گیر ۷.۷ درجه می رسد (۵.۴ درجه شرقی و ۵.۵ درجه جنوبی). یكشنبه ۲۷ بهمن
تربیع آخر ماه در ۰۱: ۴۸ در این روز رخ می دهد. حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و بتا عقرب در ۱۴: ۱۱ خواهد بود. در این زمان جدایی آنها ۱.۲ درجه است. این دو ساعاتی قبل در ۰۶: ۳۱ با جدایی ۳.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
همچنین در این روز مقارنه ماه و دلتای عقرب در ۱۱: ۴۳ رخ می دهد. مقارنه ماه و بتای عقرب هم در ساعت ۱۳: ۵۷.
حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و دلتا عقرب در ۱۲: ۵۷ در ۲۷ بهمن اتفاق خواهد افتاد. در این زمان جدایی آنها ۴.۲ درجه است. ساعاتی قبل در ۰۶: ۳۷ با جدایی ۵.۳ درجه قابل مشاهده هستند.
در این تاریخ عطارد در ساعت ۱۱: ۴۰ در اقامت شرقی است و حركت رجعی خویش را آغاز می كند. قدر آن ۰.۷ است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.
دوشنبه ۲۸ بهمن
در این تاریخ مقارنه ماه و قلب العقرب در ۲۲: ۰۵ اتفاق خواهد افتاد.
همچنین در این تاریخ رخگرد طولی ماه در ۰۹: ۳۰ به مقدار چشم گیر ۶.۶ درجه شرقی می رسد. رخگرد طولی ماه هم ۲.۵ درجه جنوبی است.
چهارشنبه ۳۰ بهمن
در روز چهارشنبه حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و مریخ در ۱۷: ۴۷ است؛ در این زمان جدایی آنها ۰.۴ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی قبل در ۰۴: ۳۷ با جدایی ۶.۶ درجه قابل مشاهده هستند.
در این تاریخ ماه در ۰۳: ۴۵ در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة البروجی ماه برابر با صفر و روبه كاهش است.
حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و لاندا قوس در ۰۱: ۲۶ است. در این زمان جدایی آنها ۱.۹ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی بعد در ۰۵: ۰۶ با جدایی ۲.۷ درجه قابل مشاهده هستند.
قلب الاسد در ساعت ۰۸: ۱۶ در مقابله قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن است. نیمه شب از نصف النهار ناظر می گذرد و تمام شب در آسمان است. قدر آن ۱.۴ است و با چشم غیر مسلح به راحتی دیده می شود.
میل ماه در ساعت ۱۲: ۲۷ برابر با ۲۳.۲- درجه است. این جنوبی ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.


1398/11/07
13:41:54
5.0 / 5
4257
تگهای خبر: كشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
انجمن پارسیان Parsian Forum